PORADNIK FINANSOWY

www.finanse.naszastrona.pl

ubezpieczenie samochodowe

Na ubezpieczenie samochodowe składają się ubezpieczenia obowiązkowe oraz ubezpieczenia dobrowolne. Każdy posiadacz zarejestrowane pojazdu musi posiadać przynajmniej ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem komunikacyjnym obowiązkowym. Po zawarciu umowy zakład ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innym osobom oraz ich mieniu (ubezpieczenie chroni interesy poszkodowanych a nie ubezpieczonych). Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, chyba że pojazd zarejestrowany jest na krótszy okres czasu. Niewypowiedzenie umowy skutkuje jej automatycznym przedłużeniem na kolejny rok. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest polisa ubezpieczeniowa. Brak ważnej polisy skutkuje zatrzymaniem pojazdu oraz karą pieniężną na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Zakres i czas trwania ubezpieczenia zawarty jest w umowie, którą przed podpisaniem należy dokładnie przeczytać gdyż ubezpieczyciel może nie odpowiadać za wiele zdarzeń na których zależy ubezpieczającemu. Celem autocasco jest ochrona interesów ubezpieczonego w przypadku wystąpienia zdarzeń zawartych w umowie (np. kradzież czy uszkodzenie pojazdu). Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu terminu jej zawarcia.

Ubezpieczenie assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym i najczęściej stanowi ono dodatek do ubezpieczenia autocasco. Zapewnia ono pomoc dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w zakresie opieki medycznej i technicznej (np. odholowanie pojazdu czy udostępnienie pojazdu zastępczego). Zakres ubezpieczenia zawarty jest w umowie assistance.

Poradnik Finansowy © Płonka Krzysztof